top of page

Integritetspolicy

Integritetspolicy - GDPR

Behandlingen av personuppgifter

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om Global Security IPS AB:s (556671-7236) (hädanefter ”Global Security”) behandling av dina personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med de krav som uppställs i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (även kallad GDPR men hädanefter ”dataskyddsförordningen”).

Personuppgiftsansvarig

Global Security är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen. Global Security är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Registrerade uppgifter

Då personuppgifter kommer in till oss till exempel genom en beställning eller en förfrågan eller vid en anställning registreras namn, telefonnummer och e-postadress samt information som krävs för att utföra tjänsten i fråga och övrig information som du väljer att lämna in.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du skickar in till exempel en förfrågan eller gör en beställning per telefon, e-post eller brev så sparar vi dina uppgifter. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt system och används för administration av beställda tjänster. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för de ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och förfrågningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Global Security, i den utsträckning det krävs för att administrera den tjänst vi ska tillhandahålla. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss.

I samtliga ovan nämnda situationer är Global Security personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Global Security använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdet måste lämna garantier att denne ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen avseende dina rättigheter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar

Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess att du meddelar att uppgifterna ska tas bort.

 

Dina rättigheter

Vill du veta vilka uppgifter vi sparar om dig och hur de används kan du få information om detta genom att mejla oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära ändring genom att mejla oss. Om du vill att vi begränsar användningen av dina uppgifter, till exempel genom att vi sparar uppgifter som är relevanta för ett aktuellt uppdrag men inte använder informationen för marknadsföringsändamål – så kan du mejla oss. Om vår behandling av dina personuppgifter enbart grundar sig på ditt samtycke, så kan du när som helst ta tillbaka det samtycket genom att mejla oss. Om du vill ha de personuppgifter som vi sparar i digital överförbar form (rätten till dataportabilitet), så kan du mejla oss. I samtliga fall ovan är det till info@globalsecurity.se du ska skriva. Om du anser att Global Security:s behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så kan du inge klagomål om detta till Datainspektionen.

bottom of page